د افغانستان د کورنۍ لارښود ټولنه

ماموریت AFGA د

د افغان کورنی لارښوونی ټولنه دنده داده چی د ټولو لپاره د سالم او بې تبعیض د زیږون حقونو لپاره هڅه کول دي ترڅو د کیفیت روغتیا پاملرنې خدمات ، تعلیم او معلومات چمتو کړي

د افغانستان د کورنۍ لارښود ټولنه

لید AFGA د

د افغان کورنی لارښوونی ټولنی نظر یو داسې افغانستان دی چې پکې ټولو خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې له امتیاز پرته د خپل روغتیا د تضمین لپاره خپل حقونه وکاروی