د افغانستان د کورنۍ لارښود ټولنه

اصلي ارزښتونه AFGA د

عمومي مجمع موافقه کړې چې لاندې کليدي ارزښتونه به د سازمان ټول فعالیتونه خبر کړي  AFGA د

اشتیاق او علاقمندی مساوي لاسرسی حساب ورکول
د ملکیت شریکول مساوات / وقار ژمنتیا
بشرپالنه داوطلبي شفافیت