حداقل بسته خدمات اولیه (MISP)

حداقل بسته خدمات اولیه (MISP)

اطمینان از گروه صحی/ سکتوری که آژانس تطبیق (میسپ) را رهبری میکند

 • از مرگ و میر بیش از حد مادران و نوزادان جلوگیری می کند
 • کیت های ولادتی تمیز (کیت های تحویل پاک) برای قابله ها و خانم های حامله شش ماه الی ۹ ماه توزیع میگردد.
 • آگاه سازی جامعه از خدمات

(میسپ) برای صحت باروری مجموعه ای از مداخلات نجات دهنده مهم است که باید در ابتدای هر شرایط اضطراری انجام شود. این یک استندرد بین المللی است که توسط منشور بشردوستانه (سپیر) ، راهنمای گروه های صحی (آی ایی ایس سی) و معیارهای نجات زندگی (سی یی آر ایف) به رسمیت شناخته شده است و باید در ابتدای شرایط اضطراری اجرا شود.

عواقب خشونت جنسی را پیشگیری و مدیریت کنید

 • سیستم حفاظتی مخصوصاً برای زنان و دختران وجود دارد
 • خدمات طبی و پشتیبانی روانی- اجتماعی برای نجات یافتگان در دسترس است
 • آگاه سازی جامعه از خدمات

اطمینان از گروه صحی/ سکتوری که آژانس تطبیق (میسپ) را رهبری میکند

 • مسئول صحت باروری در محل
 • جلساتی برای بحث و گفتگو درباره اجرای صحت باروری برگزار شود
 • گزارش مسئول صحت باروری به گروه/ بخش صحت
 • کیت صحت باروری و لوازم موجود و استفاده شده

کاهش انتقال (ایچ آی وی)

 

 • انتقال خون ایمن و منطقی در محل
 • اقدامات احتیاطی استندرد
 • کاندوم های رایگان در دسترس

برنامه ریزی برای خدمات جامع صحت باروری، یکجا با مراقبت های صحی اولیه

 • جمع آوری معلومات های پس زمینه
 • محل های شناسایی شده برای تفویض بیشتر صحت باروری جامع
 • ارزیابی ظرفیت پرسنل و آموزشهای از قبل برنامه ریزی شده
 • تجهیزات صحت باروری و لوازم سفارش داده شده