روز جهانی زن

  • Donor: IPPF
  • Status : Completed
  • Location : Kabul Afghanistan
  • Implemented Area: Kabul City

روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود. روزی است که زنان بدون توجه به تقسیمات ، اعم از ملی ، قومی ، زبانی ، فرهنگی ، اقتصادی یا سیاسی ، به خاطر دستاوردهای خود شناخته می شوند. روز جهانی زن برای اولین بار از فعالیت های جنبش های کارگری در اواخر قرن بیستم در آمریکای شمالی و در سراسر اروپا پدید آمد. از آن سال های اولیه ، روز جهانی زن یک بعد جهانی جدید را برای زنان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته است. جنبش فزاینده جنبش زنان بین المللی ، که توسط چهار کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل متحد تقویت شده است ، به بزرگداشت این بزرگداشت کمک کرده است تا این بزرگداشت را به یک نقطه تجمع تبدیل کند تا از حقوق زنان و مشارکت در عرصه های سیاسی و اقتصادی حمایت کند.