افتتاح قابله ها

افتتاح قابله ها

مرکز مشوره دهی برای قابله ها در شفاخانه رابعه بلخي اجرا شده است كه توسط  – افگا – انجمن رهنمای خانواده افغان با حمايت فني (یو این ایف پی ای) اجرا میگردد.

از طریق این خط قابله ها می توانند با تماس با شماره  (۹۳۷۸۹۱۱۱۱۲۵+) و شارت کود شماره  (۱۲۷) در حین انجام وظایف خود ، از مشوره و راهنمایی فنی بیست چهار ساعته ۷/۲۴ پشتیبانی و خدمات را دریافت کنند