افتتاح قابله ها

افتتاح قابله ها

خط رهنماي قابله در بيمارستان رابيا بلخي اجرا شده است كه توسط افگا – انجمن هدايت خانواده افغانستان با حمايت فني  اجرا شده است.
از طریق این خط ماماها می توانند از طریق تلفن +93 789 11 11 25 در طول انجام وظایف خود مشاوره و راهنمایی فنی 24/7 پشتیبانی و خدمات دریافت کنند.