بودیجه اصلی فدراسیون بین المللی برنامه ریزی شده (IPPF)

بودیجه اصلی (فدراسیون بین المللی برنامه ریزی شده والدین) منبع عمده بودیحه عادی انجمن رهنما خانواده افغان میباشد. افگا تلاش های مشترک برای داد خواهی در مورد (ایس آر ایچ آر) با سایر نهاد های مربوطه برای دستیابی به تغییر پالیسی ها، قوانین صحت و حقوق باروری را انجام می دهد، در عین حال افگا نیز برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی خانوادگی 2020 برنامه های آگاهی دهی جامعه را انجام می دهد.

 

از طریق بودجه اصلی (فدراسیون بین المللی برنامه ریزی شده والدین)، افگا در حال ارائه بسته خدمات ضروری از طریق 9 کلینیک ثابت، 60 قابله ساحوی، دو کلینیک سیار و مرکز مشوره دهی برای قابله ها در شش ولایات افغانستان (کابل ، کاپیسا ، بلخ ، هرات ، پروان و ننگرهار) میباشد.