پروژه صندوق اعتماد جاپان

 صندوق اعتماد جاپان جی-تی-اف  یک پروژه 24 ماهه است که توسط دولت جاپان تأمین می شود و توسط انجمن رهنمای خانواده افغان افگا  طی سال های 2020 و 2021 با هماهنگی وزارت صحت عامه افغانستان ام -او-پی-اچ در افغانستان اجرا می  شود
پروژه ج جی-تی-اف
با تطبیق این پروژه، انجمن رهنما خانواده افغان خدمات با كیفیت مدغم صحت باروری – جنسی و اچ-آی-وی  را به جمعیت آسیب پذیر، حاشیه نشین و محروم به ویژه زنان و دختران جوان در چهار ولایت افغانستان ارایه خواهد نمود
هدف اصلی این پروژه کاهش نیازمندی های صحت باروری افراد آسیب پذیر، حاشیه نشین و بی بضاعت در چهار ولایت افغانستان از طریق رویکرد چند جانبه جهت افزایش دسترسی به خدمات مدغم صحت باروری جنسی با کیفیت میباشد.
این خدمات توسط قابله های ساحوی، کلینیک های ثابت و سیار به مقصد توانمند سازی زنان از طریق ارایه خدمات صحت باروری و حقوق آن – افزایش آگاهی دهی در مورد اچ-آی-وی افزایش انجام تست های آن و کاهش موانع فرهنگی- اجتماعی و جنسیتی از طریق کار با رهبران مذهبی عرضه میگردد