پروژه صندوق اعتماد جاپان

صندوق اعتماد ژاپن (JTF) یک پروژه 24 ماهه است که توسط دولت ژاپن تأمین می شود و توسط انجمن هدایت خانواده افغانستان (AFGA) طی سال های 2020 و 2021 با هماهنگی افغانستان در افغانستان اجرا می شود. از طریق این پروژه ، افگا خدمات كیفیت SRH-HIV را به جمعیت آسیب پذیر ، حاشیه نشین و كم تحریم به ویژه زنان و دختران جوان در چهار استان افغانستان ارائه می دهد. هدف اصلی این پروژه کاهش نیازهای بهداشتی باروری غیرمترقبه برای افراد آسیب پذیر ، حاشیه نشین و کم توان در چهار استان افغانستان از طریق یک رویکرد چند جانبه افزایش دسترسی به خدمات یکپارچه SRH با کیفیت است. ما این خدمات را از طریق ماماها در زمینه خدمات اجتماعی ، کلینیک موبایل و کلینیک استاتیک ارائه خواهیم داد ، هدف اصلی این است که زنان را از طریق تهیه SRHR درون جامعه ، افزایش آگاهی در مورد HIV و ترویج آزمایش HIV و کاهش موانع فرهنگی – اجتماعی و جنسیتی با همکاری با زنان توانمند کنیم. رهبران مذهبی