انجمن رهنمای خانواده افغان

صحت باروری جنسی درحالات اضطراری

كی از اولویتهای مهم افگا دسترسی مردم به خدمات صحت باروری – جنسی در صورت آسیب دیدگی عوام از اثر حادثات طبیعی و انسانی می باشد.

افگا همراه با سایر ذینفعان، در زمینه ادغام بسته خدمات اولیه مهم (حداقل بسته اولیه خدمات) با برنامه درسی آموزشگاه قابله ها در سطح ملی طرفداری خود را انجام می دهد.

افگا معتقد است که این یک امر ضروری است که ارائه دهندگان مراقبت های صحی کشور بتوانند ارائه خدمات در شرایط اضطراری نیز ادامه دهند.

افگا به ارائه دهندگان مراقبت های صحی در دولت و بخش های جامعه مدنی مهارت هایی را برای مدیریت مؤثر نیازهای صحت باروری در موارد اضطراری آموزش می دهد.

افگا خدمات صحت باروری – جنسی را در شرایط اضطراری ارائه می دهد.

به عنوان مثال ، افگا پس از وقوع لغزش زمین در سال ۲۰۱۴ در بدخشان پاسخ اضطراری را ارائه داد و همچنان به آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان در کشور در سال ۲۰۱۷ در ولایت ننگرهار خدمات ارائه نمود.