انجمن رهنمای خانواده افغان

صحت باروری جنسی درحالات اضطراری

یكی از اولویتهای مهم افگا این است كه دسترسی مردم به خدمات بهداشت باروری و جنسی را در مواقعی كه جوامع در معرض بلایای طبیعی و انسانی قرار دارند ، فعال كنید
افگا ، به همراه سایر ذینفعان ، در زمینه ادغام بسته خدمات حداقل خدمات اولیه  با برنامه درسی مدرسه مامایی در سطح ملی ، اقدام به مشاوره می کند. افگا معتقد است که ارائه دهندگان خدمات درمانی کشور قادر به ادامه ارائه خدمات در مواقع اضطراری ضروری هستند برای فعال کردن این افگا ، از برنامه درسی مامایی حمایت می کند

افگا به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در دولت و بخش های جامعه مدنی مهارت هایی را برای مدیریت مؤثر نیازهای بهداشت باروری در موارد اضطراری آموزش می دهد

افگا خدمات بهداشت باروری و جنسی را در شرایط اضطراری ارائه می دهد. به عنوان مثال ، افگا پس از وقوع رانش زمین در سال 2014 ، در بدخشان پاسخ اضطراری داد و به آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان در سال 2017 در استان ننگرهار خدمات ارائه داد