انجمن رهنمای خانواده افغان

ماموریت افگا

مأموریت افگا تلاش برای رسیدن به صحت و حقوق باروری عاری از ننگ و تبعیض برای همه افراد جهت ارائه خدمات ، آموزش و اطلاع رسانی با کیفیت مراقبت های صحی است

انجمن رهنمای خانواده افغان

دیدگاه افاگا

دیدگاه انجمن رهنما خانواده افغان: افغانستانی است که همه افراد آن توانمندی دسترسی و استفاده از حقوق شان در جهت تامین سلامتی شان بدون هیچگونه تبعیض را داشته باشند