تیم حرفه ای
براساس نتیجه
رویکرد متنوع
مشوره های تخصصی
برنامه های اضطراری
کلینیک های ثابت
انجمن رهنمایی خانواده افغانستان

درباره ما

انجمن رهنمای خانواده افغان (افگا) یکی از قدیمی ترین سازمان های غیر دولتی در افغانستان است. افگا در سال 1968 با هدف تأمین مشوره دهی صحت باوری جنسی و میتود های فاصله دهی بین ولادت ها به خانواده های افغان به ویژه زنان تأسیس شده است

از آنجای که این کشور درگیر جنگ های داخلی شد، افگا مجبور شد تا فعالیت های خود را به طور موقت متوقف کند و در سال 2002 دوباره آغاز به کار کرد

پس از رژیم طالبان در افغانستان، افگا در كنار وزارت صحت عامه مشغول به كار شد و خدمات مشوره دهی صحت باروری جنسی را به مردم افغانستان شروع کرد

علاوه بر این، این سازمان فعالیت های خود را جهت توانمند سازی زنان و جوانان برای تصمیم گیری درست در قسمت صحت باروری- جنسی شروع به کار نموده است

ترکیب این سازمان بشکل دواطلبانه ادامه داشته و همه ساله طی یک جلسه عمومی  تصامیم کلیدی آن توسط افراد داوطلب سازمان که متشکل از هر کتکوری سنی و از هر قشر جامعه میباشد اخذ میگردد

همه ساله جلسه عمومی، متشکل از داوطلبانیکه از اقشار مختلف زندگی و سنین مختلف دور هم جمع می شوند. تصمیمات کلیدی را برای جهت گیری سازمان اخذ میکنند

هر سه سال بعد بورد نونفری و یا هیت مدیره  با در نظرداشت ترکیب حنسیتی انتخاب گردیده و تمام فعالیت های تیم اجراییوی این سازمان را که متشکل از کارکنان صحی و اداری میباشد. مستقیما تحت نظر هیت مدیره صورت میگیرد

انجمن رهنمای خانواده افغان در یک ساختمان سه طبقه یی که دارای ساحه وسیع، پارکنگ و گدام معیاری برای ادویه میباشد در غرب کابل قرار دارد

3443
داوطلب
28500
خانواده های خوشحال
1135
محصولات و هدایا