فورم داوطلبی

اگر می خواهید داوطلب AFGA باشید ، فورم زیر را پر کنید.


لطفاً عکس , خلص سوانع و تذکره خود را اضافه کنید


255
داوطلب
140000
خانواده های خوشحال - سالانه
85151
محصولات و هدایا - سالانه