دفتر مرکزی

آدرس: جنوب لیسه حبیبیه، ایوب خان مینه، چمن میرویس ناحیه ۷ | کابل افغانستان

موبایل: 0093767880880

 info@afga.org.af : ایمل

 @AFGANGO :تویتر