انجمن رهنمای خانواده افغان

ارزشهای اساسی افگا

جلسه عمومی افگا موافقت کرده است که ارزش های اصلی ذیل ، تمام کارهای سازمان را در بر میگیرد

اشتیاق و علاقه شدید دسترسی عادلانه حساب دهی
مالکیت مشترک برابری/احترام تعهد
بشردوستی داوطلبانه شفافیت