همکار شما بسوی یک خانواده صحتمند

انجمن رهنمای خانواده افغان

ارزشهای اساسی افگا

ارزشهای اساسی افگا

جلسه عمومی افگا موافقت کرده است که ارزش های اصلی ذیل
ماموریت افگا

ماموریت افگا

تلاش برای رسیدن به صحت و حقوق باروری عاری از ننگ و تبعیض برای همه افراد
دیدگاه افگا

دیدگاه افگا

افغانستانی است که همه افراد آن توانمندی دسترسی و استفاده از حقوق شان را دارند
انجمن رهنمای خانواده افغان (افگا) یکی از قدیمی ترین سازمان های غیر دولتی در افغانستان است. افگا در سال 1968 با هدف تأمین مشوره دهی صحت باوری جنسی و میتود های فاصله دهی بین ولادت ها به خانواده های افغان به ویژه زنان تأسیس شده است.
ما در حال کمک به خانواده های افغان هستیم

ما به دسترسی خدمات صحی معتقد هستیم

ما موجودیت کار داوطلبانه ئی را برای دستیابی به احکام افگا محوری می دانیم
800
داوطلب
65P
کارمندان اصلی
1254
خانواده خوشحال
85151
محصولات و هدایا

ما چه کار را انجام می دهیم؟

خدمات صحی
افگا شریک کلیدی UNFPA در سطح کشور است ، افگا با موفقیت کار های UNFPA را ایفا مینماید
موارد اضطراری
یكی از اولویتهای مهم افگا دسترسی مردم به صحت و حقوق صحت باروری- جنسی
قابله های ساحوی
در حال حاضر، افگا ۷۱ قابله ساحوی را در ولایات کابل ، ننگرهار ... استخدام کرده است
کلینیک های ثابت
نه کلینیک ثابت انجمن رهنما خانواده افغان در سراسر کشور فعالیت داشته که چهار کلینیک آن در کابل
رویداد های افگا

برخی فعالیتهای برجسته

افگا در سال 1968 با هدف ارائه خدمات مشوره دهی صحی جنسی و باروری به خانواده های افغان و زنان بطور ویژه تأسیس شد

افگا – قدیمی ترین سازمان غیر دولتی در افغانستان است

مشاهده همه

اهدا کنندگان (دونرها) چه می گویند؟

اهدا کنندگان و همکاران

همکاران ما از سراسر جهان هستند